X

Erfgoed lijkt soms misschien een ‘modewoord’, maar is dat allerminst. Iedereen heeft met erfgoed te maken. Dit kan zowel in materieel alsook immaterieel opzicht zijn. MV Vastgoedadvies is gespecialiseerd in vraagstukken die betrekking hebben op materieel erfgoed. Hieronder verstaan wij uitdrukkelijk niet alleen monumenten.

Er zijn genoeg monumentale gebouwen die erfgoed zijn, maar om zeer uiteenlopende redenen geen beschermde status als monument of beschermd stads- en dorpsgezicht genieten. Andersom komt ook voor. MV Vastgoedadvies geeft opdrachtgevers advies ten aanzien van zeer uitleenlopende vraagstukken omtrent het materiële erfgoed en begeleidt ze eventueel bij de verkoop ervan.

MV Vastgoedadvies participeert ook in diverse discussie- en werkgroepen ten aanzien van de toekomst van (religieus) erfgoed.

Specialistische kennis
Erfgoedvraagstukken zijn zeer complexe vraagstukken. De waardering van erfgoed, zowel in financieel als cultuurhistorisch opzicht, vraagt om diepere omliggende vragen te beantwoorden. Zoals wat authentiek is en behouden dient te worden. Het vraagt ook kennis van de wet- en regelgeving, alsmede het spanningsveld van de verschillende belangen die erbij betrokken worden.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers die te maken krijgen met erfgoedvraagstukken, zijn zeer divers. Te denken valt aan:

  • overheden;
  • belangenorganisaties;
  • vastgoedeigenaren.

Enkele voorbeelden:

  • Meedenken over de visie voor het behoud en betere positionering van de erfgoederen in een bepaald gebied.
  • Taxeren en/of verkopen van een monument.
  • Begeleiden van project bij de herontwikkeling van een monument.
  • Bewaken zorgvuldige belangenafweging bij een voorgenomen monumentenaanwijzing.